Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Konto:

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2024 roku weszły w życie zmiany w następujących dokumentach: Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla klientów indywidualnych, Tabela Opłat i Prowizji dla Podstawowego Rachunku Płatniczego oraz Regulamin Rachunków Bankowych. Poniżej przedstawiamy zmienione dokumenty.

Karta Kredytowa:

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 października 2023 r. o obniżeniu stóp procentowych, obniżeniu ulega wysokość oprocentowania kredytu dla Kart Kredytowych Citibank.

Od dnia 5 października 2023 r. oprocentowanie kredytu dla kart kredytowych Citibank wynosi 18,5% dla wszystkich umów.

UWAGA ! Informujemy, że z dniem 30.09.2022 Bank zmienił nazwę „Pożyczki z Karty” na „Przelew na Raty”. Zmiana dotyczyła wyłącznie nazwy, charakter ani warunki oferowania tego produktu nie uległy zmianie. Postanowienia Regulaminu oferty odwołujące się do starej nazwy produktu należy rozumieć jako postanowienia odwołujące się do „Przelewu na Raty”

Informujemy, że od 15 grudnia 2019 Bank nie pobiera prowizji od transakcji przewalutowanej dynamicznie z waluty oryginalnej na walutę rachunku karty, przez usługodawcę, w momencie dokonania Transakcji.

Zmiana wynika z wejścia w życie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.


Informacja dot. Transakcji szczególnych dokonywanych kartą kredytową Citibank.

Przypominamy, że za Transakcje szczególne Bank nalicza prowizję w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat i Prowizji (TOiP) dla Kart Kredytowych Citibank. Transakcjami szczególnymi są m.in. transakcje u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie. Przykładowymi podmiotami tego typu są Revolut czy Conotoxia.

Aktualna wysokość prowizji za Transakcje szczególne wynosi 10% wartości Transakcji, nie mniej niż 20 zł. Aktualna TOiP znajduje się na stronie Banku tutaj>

Zgodnie z zapisami Regulaminu Kart Kredytowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. pełna definicja transakcji szczególnej brzmi następująco:

Transakcja szczególna – Transakcja podlegająca spłacie, oprocentowaniu oraz naliczeniu opłat lub prowizji na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji dla Transakcji gotówkowych, tj.:

 • wypłata środków pieniężnych z Limitu kredytu, na dowolny cel konsumpcyjny, w formie Polecenia przelewu wewnętrznego w złotych lub Polecenia przelewu krajowego w złotych, Przelew na telefon BLIK,
 • Transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie gier losowych, hazardowych zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • Transakcja u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie

Bank pobiera Prowizję za Transakcję szczególną u podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie, gdyż wskutek takiej transakcji dochodzi do zasilenia rachunku Klienta prowadzonego na tych platformach, a nie zakupu towaru czy też usługi. Systemy rozliczeniowe raportują Bankowi takie zasilenie jako doładowanie konta poprzez transfer środków pieniężnych z karty kredytowej na rachunek Klienta prowadzony u innego podmiotu. Bank nie ma wglądu w dalsze operacje, jakie Klient przeprowadza z wykorzystaniem wytransferowanych środków. Prowizja za Transakcję szczególną naliczana jest w przypadku, w którym dochodzi do zasilenia wirtualnej portmonetki, a nie do bezpośredniej płatności z karty kredytowej za konkretny towar czy usługę.

Linia Kredytowa

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 września 2022 roku zmianie uległa Oferta Linii Kredytowej. Aktualne dokumenty dostępne są na stronie Banku w sekcji Dokumenty > Linia Kredytowa.

Zmiana sposobu realizowania przelewów do ZUS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegną zasady rozliczeń z ZUS

Broszura Komisji Europejskiej

Broszura Informacyjna - proces po śmierci Klienta

Informacje o nowościach i zmianach w ofercie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 lipca 2024 roku wejdą w życie zmiany w Ogólnych Warunkach Współpracy z Klientem Firmowym. Poniżej przedstawiamy zmieniony dokument oraz list informujący o zmianach.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2023 roku weszły w życie zmiany w Regulaminie Udzielania Produktów Kredytowych Klientom Firmowym. Poniżej przedstawiamy zmieniony dokument oraz list informujący o zmianach.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2023 roku weszły w życie zmiany w Ogólnych Warunkach Współpracy z Klientem Firmowym. Poniżej przedstawiamy zmieniony dokument oraz list informujący o zmianach.


Karty Kredytowe

Karta kredytowa Citibank - Citi Simplicity:

Oferty Specjalne:

Konta

Oferty Specjalne:

Dokumenty archiwalne:

Inwestycje

Usługi Maklerskie

www

Ubezpieczenia w ofercie BankuUbezpieczenia w obsłudze Banku

Ubezpieczenia oszczędnościowe Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (Polisa na Dobre Życie, Polisa na Dobry Początek, Program Oszczędnościowy Plus, Program Oszczędnościowy)Pozostałe

Wskaźniki BMR

Aneks BMR zmiana wskaźnika referencyjnego

Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa Aneks do Umowy Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej/Pożyczki Gotówkowej zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (dalej: Bank), której oprocentowanie naliczamy na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Listy polecone z Aneksem będą wysyłane począwszy od ostatniego tygodnia miesiąca listopada 2022.

Celem Aneksu jest zapewnienie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Rozporządzenie BMR). W związku z tym, w bankach opracowywane są plany awaryjne (tj. plany określające działania, które Bank podjąłby na wypadek istotnych zmian lub trwałego lub czasowego braku publikacji danego wskaźnika referencyjnego). Bank zobowiązany jest uwzględnić plany awaryjne w umowie w postaci klauzuli awaryjnej.

Trwały lub czasowy brak publikacji WIBOR może uniemożliwić dalsze wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie wykonywania Umowy w przypadku istotnych zmian lub trwałego lub czasowego braku publikacji stosowanego w Umowie Wskaźnika Referencyjnego Stóp Procentowanych, Bank rekomenduje zawarcie Aneksu.

Aneks wprowadza w umowie:

 1. Klauzulę Awaryjną, określającą działania umowne, które będą podejmowane w związku z ewentualnym zaprzestaniem opracowywania wykorzystywanego w Umowie Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej/Pożyczki Gotówkowej Wskaźnika Referencyjnego Stóp Procentowych lub jego istotnej zmiany, w postaci załącznika do Umowy „Zasady postępowania na wypadek czasowego lub trwałego braku publikacji wskaźnika referencyjnego lub jego istotnej zmiany” oraz
 2. informację o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem w postaci Załącznika nr 2 do Aneksu „Pakiet informacyjny BMR”.

Celem zawarcia Aneksu jest zapewnienie, aby Bank mógł bez zakłóceń kontynuować wykonywanie Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej/Pożyczki Gotówkowej poprzez wdrożenie Planu Awaryjnego, który został przedstawiony w Aneksie.

Podpisanie Aneksu jest dobrowolne i nieodpłatne, ale przez Bank zalecane.

Do momentu wystąpienia określonych w Aneksie zdarzeń, zawarcie Aneksu nie wpływa na wysokość raty Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej/Pożyczki Gotówkowej.

W trosce o skuteczne wprowadzenie w życie zmian proponowanych Aneksem informujemy o czynnościach jakie należy podjąć:

 1. Aneks doręczony w trybie korespondencyjnym powinien zostać podpisany przez Kredytobiorcę/wszystkich Kredytobiorców w dwóch egzemplarzach. Przy złożeniu podpisu wymaga się, aby podpis ten był zgodny z podpisem złożonym na umowie bądź ze wzorem podpisu posiadanym przez Bank - w przeciwnym przypadku konieczne będzie zawarcie aneksu w oddziale Banku w obecności pracownika odpowiedzialnego za obsługę produktów hipotecznych/produktów kredytowych
 2. Podpisane Aneksy wraz z załącznikami należy odesłać w dwóch egzemplarzach do Banku na adres:

  Pożyczka Gotówkowa:
  Zespół Obsługi Produktów Kredytowych
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  ul. Pstrowskiego 16
  10-602 Olsztyn

  Hipoteka:
  Biuro Kredytów Zabezpieczonych na Nieruchomości
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  ul. Piotrkowska 74
  90-102 Łódź

  Produkty kredytowe dla klientów firmowych:
  Departament Zarządzania Siecią Sprzedaży
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  ul. Goleszowska 6, 01–260 Warszawa 42
 3. Po doręczeniu Aneksu do Banku zostanie on podpisany i odesłany na wskazany w systemie Banku adres korespondencyjny (w jednym egzemplarzu) przez uprawnionego pracownika Banku pod warunkiem zgodności podpisu Kredytobiorcy z wymaganiami określonymi w pkt. 1. W przypadku niezgodności podpisu zostaną Państwo o tym poinformowani listownie.
 4. Zmiany będą obowiązywać Strony z dniem podpisania Aneksu przez Bank.
 5. Jeżeli powyższa procedura nie powiedzie się (np. Aneks zostanie podpisany tylko przez jednego z dwóch kredytobiorców), Aneks będzie mógł być zawarty wyłącznie w oddziale Banku, w obecności pracownika odpowiedzialnego za obsługę produktów hipotecznych w Banku.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z otrzymanym Aneksem prosimy o kontakt z Oddziałem Banku, z Usługą bankowości telefonicznej CitiPhone (22) 6922484, telefoniczną Obsługą Klienta (22) 692 2900 (opłata wg. Taryfy operatora).


Pytania i odpowiedzi

 1. Na jakiej podstawie został przygotowany aneks do umowy?
  Wynika to ze zmiany przepisów prawa na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady opracowywania oraz stosowania wskaźników referencyjnych, w tym wskaźnika referencyjnego WIBOR. Zasady te są bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich UE, w tym w Polsce. Zasady te określają postępowanie na wypadek istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźników referencyjnych, w tym wskaźnika WIBOR.
  W związku z powyższą zmianą przepisów prawa, w bankach muszą być opracowane tzw. plany awaryjne, tj. plany określające działania, które bank podjąłby na wypadek istotnych zmian lub trwałego lub czasowego braku publikacji danego wskaźnika referencyjnego, w tym WIBOR. Każdy bank, w tym nasz Bank zobowiązany jest uwzględnić plany awaryjne w umowie w postaci klauzuli awaryjnej.

  Dlatego przygotowaliśmy aneksy określające plan działań awaryjnych dla umów Kredytu Mieszkaniowego/Pożyczki Hipotecznej/Pożyczki Gotówkowej/ Umowy o Kredyt Inwestycyjny/ Umowy o Kredyt Płatniczy w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, w których oprocentowanie jest naliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR.
 2. Co się stanie z kredytem, jeśli aneks nie zostanie podpisany przez klienta?
  Zawarcie aneksu zapewni, że umowa będzie wykonywana bez zakłóceń w przypadku istotnych zmian lub trwałego lub czasowego braku publikacji wskaźnika referencyjnego poprzez wdrożenie planu awaryjnego, przedstawionego w aneksie.
  Podpisanie aneksu jest dobrowolne i nieodpłatne, ale zalecane przez bank.
  Do momentu wystąpienia określonych w aneksie zdarzeń, zawarcie aneksu nie wpływa na wysokość raty.
 3. Jak zmieni się kwota raty?
  Po podpisaniu aneksu do umowy oprocentowanie kredytu będziemy naliczać tak, jak do tej pory – dopóki nie zmieni się obecnie stosowany wskaźnik referencyjny WIBOR. Trwają prace nad wdrożeniem nowego wskaźnika, ale nie wiadomo, od kiedy zacznie on obowiązywać w umowach kredytowych.
 4. Czy klient powinien podpisać aneks do umowy?
  Trwały lub czasowy brak publikacji WIBOR może uniemożliwić dalsze wykonywanie umowy na dotychczasowych warunkach . Dzięki zawarciu aneksu bank będzie mógł bez zakłóceń kontynuować wykonywanie umowy poprzez wdrożenie planu awaryjnego, przedstawionego w aneksie.
  W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie wykonywania umowy w przypadku istotnych zmian lub trwałego lub czasowego braku publikacji stosowanego w umowie Wskaźnika Referencyjnego Stóp Procentowanych, bank rekomenduje zawarcie aneksu. Podpisanie Aneksu jest dobrowolne i nieodpłatne, ale zalecane przez bank.
 5. Co zmieni się w pożyczce/kredycie po podpisaniu aneksu do umowy?
  Aneks wprowadza w umowie:
  1) Klauzulę Awaryjną, określającą działania umowne, które będą podejmowane w związku z ewentualnym zaprzestaniem opracowywania wykorzystywanego w umowie Wskaźnika Referencyjnego Stóp Procentowych lub jego istotnej zmiany, w postaci załącznika nr 1 do umowy: „Zasady postępowania na wypadek czasowego lub trwałego braku publikacji wskaźnika referencyjnego lub jego istotnej zmiany”
  oraz
  2) informację o wskaźnikach referencyjnych oraz ryzykach związanych z ich stosowaniem w postaci załącznika nr 2 do Aneksu BMR „Pakiet informacyjny BMR”
 6. Mój znajomy dostał już aneks a ja nie.
  Listy z aneksem były wysyłane przez bank, transzami, począwszy od ostatniego tygodnia listopada 2022.
 7. Jak podpisać aneks do umowy gdzie jest dwóch kredytobiorców?
  Aneks, aby był skutecznie zawarty, musi zostać podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Jeśli kredytobiorcy mają różne miejsca zamieszkania, to każdy może podpisać oddzielnie i odesłać na adres zwrotny wskazany w piśmie.
  Złożony podpis musi być zgodny z podpisem na umowie bądź ze wzorem podpisu posiadanym przez bank - w przeciwnym przypadku konieczne będzie zawarcie aneksu w oddziale banku.
 8. Mam więcej niż jeden kredyt w Citi Handlowy, czy muszę podpisać do każdego oddzielny aneks?
  Tak, każda umowa wymaga podpisania oddzielnego aneksu.
 9. Mam kredyt odnawialny/kartę kredytową. Czy one też wymagają aneksu?
  Umowy o Kartę Kredytową i Kredyt Odnawialny nie wymagają aneksu.

Konta

Tabela oprocentowania

Informacje o Banku

Informacje o Banku

Kursy Walut