Otwarcie rachunku inwestycyjnego

Osoby zainteresowane otwarciem rachunku inwestycyjnego, przed zawarciem właściwej umowy o świadczenie usług maklerskich, powinny dokładnie zapoznać się z informacjami przed zawarciem umowy celem zapoznania się z zasadami i sposobem świadczenia przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego usług maklerskich oraz informacjami na temat instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe.

Zakres informacji przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich:

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT BIURA MAKLERSKIEGO ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONEJ NA PODSTAWIE ZAWIERANEJ UMOWY
  Informacja zawiera zestawienie podstawowych informacji na temat Biura Maklerskiego Banku Handlowego oraz usługi świadczonej na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

  WZÓR UMOWY
  Wzór umowy stanowi wystandaryzowany formularz umowy, w zakresie określonej usługi, zgodnie z którym zostanie zawarta Umowa z Klientem

  REGULAMIN USŁUGI
  Regulamin określa tryb i sposób świadczenia usługi przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego na rzecz Klienta oraz stanowi wraz z Umową zakres praw i obowiązków Klienta oraz Biura Maklerskiego.

  TABELA OPŁAT I PROWIZJI
  TOiP określa wskazanie kosztów oraz opłat ponoszonych przez Klienta na rzecz Biura Maklerskiego Banku Handlowego oraz określenie dopuszczalnych zachęt.

  POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW. („BESTEX”)
  Dokument zawiera opis działań Biura Maklerskiego Banku Handlowego w zakresie: wykonywania zleceń w najlepiej pojętym interesie klienta (Best execution), zasad wyboru systemu wykonania zlecenia w przypadku nie podania przez klienta szczegółowych instrukcji co do jego wykonania w przypadku gdy instrument finansowy jest przedmiotem obrotu w więcej niż jednym systemie wykonywania zleceń (rynek regulowany, MTF, OTF, SI, market maker, inny dostawca płynności), ponadto polityka zawiera określenie podmiotów, do których Biur Maklerskie przekazuje zlecenia w celu ich wykonania w przypadku świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń oraz opis działań podejmowanych w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla klienta.

  OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE
  Informacja zawiera ogólną charakterystykę instrumentów finansowych będących przedmiotem usługi, opis działania dźwigni finansowej wraz z przykładem funkcjonowania, wskazanie najważniejszych ryzyk związanych z inwestycją w instrumenty finansowe będące przedmiotem usługi jak również inne informacje, które Klient powinien brać pod uwagę dokonując inwestycji za pośrednictwem Biura Maklerskiego.

  INFORMACJA O KLASYFIKACJI KLIENTA („KLASYFIKACJA KLIENTA”)
  Dokument zawiera informację o zaklasyfikowaniu Klienta do odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami MiFID (Klient: detaliczny, profesjonalny, uprawniony kontrahent) oraz wskazuje zakres ochrony Klienta wynikający z ww. kategorii wraz z opisem najistotniejszych działań podejmowanych przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego w związku ze świadczeniem usług maklerskich na rzecz Klienta w tej kategorii.

  OGÓLNE INFORMACJE O POLITYCE PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOM INTERESÓW („KONFLIKT INTERESÓW”)
  Dokument zawiera opis działań podejmowanych w celu zapobiegania konfliktom interesów oraz postępowania w przypadku zidentyfikowania i zarejestrowania konfliktu interesów w Biurze Maklerskim Banku Handlowego.

  INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ („KOSZTY EX ANTE”)
  Dokument zawiera szacowaną (możliwie dokładną) lub prognozowaną kwotę kosztów, którą Klient poniesie w związku z przewidywaną inwestycją w określony rodzaj instrumentów finansowych przez określony czas (np. rok).

  INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU HANDLOWEGO
  Dokument zawiera informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego a także przysługujących Klientowi praw z tego tytułu.

Informacje powyższe dostępne są: na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty lub mogą być przesłane przez Biuro Maklerskie Banku Handlowego potencjalnemu Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej jak również są dostępne w formie drukowanej w Punktach Usług Maklerskich w wybranych oddziałach Banku Handlowego.

Po zapoznaniu się Klienta z wyżej wymienianymi informacjami zapraszamy potencjalnego Klienta do naszego Punktu Usług Maklerskich celem zawarcia właściwej umowy o świadczenie usług maklerskich.

W tym celu należy spotkać się w umówionym wcześniej terminie z pracownikiem Biura Maklerskiego lub Banku. W celu ustalenia tożsamości, niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego oraz dodatkowego dokumentu ze zdjęciem

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.