Szanowny Kliencie, Informujemy, że prowadzona przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. działalność maklerska została przeniesiona do Banku Handlowego w Warszawie S.A („Bank”) na mocy umowy sprzedaży z dnia 11.03.2020 r.


Obecnie podmiotem świadczącym usługi maklerskie na rzecz Klienta jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, działający poprzez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę będącą biurem maklerskim - Departament Maklerski Banku Handlowego.

Informujemy, że warunki oferowanych usług maklerskich oraz opłaty i prowizje pobierane od Klientów przez Bank nie uległy zmianie, stanowiąc kontynuację usług oraz wysokości prowizji i opłat ponoszonych przez Klienta w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem maklerskim. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z:

  • zaprzestaniem świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz,
  • wypowiedzeniem przez Dom Maklerski Banku Handlowego umów Klientom, którzy nie wyrazili zgody na świadczenie usług maklerskich przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
informujemy,
że na podstawie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego, KNF powierzyła administrowanie rachunkami/rejestrami instrumentów finansowych, na których zgromadzone są instrumenty finansowe i/lub środki pieniężne ww. Klientów:
Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. działającemu poprzez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę będącą biurem maklerskim - Departament Maklerski Banku Handlowego.

W związku z powyższym informujemy, że Pani/Pana:
  • aktywa są przechowywane na nieoprocentowanym rachunku prowadzonym na imię Klienta, w sposób zapewniający identyfikację Klienta oraz aktywów stanowiących jego własność,
  • status rachunku oznaczony jest jako zamknięty.

W celu dalszego dysponowania aktywami niezbędne jest:
  • zawarcie z Bankiem Handlowym w Warszawie umowy o świadczenie usług maklerskich oraz transfer aktywów z zamkniętego rachunku na nowo otwarty rachunek inwestycyjny w Banku, lub
  • złożenie dyspozycji transferu instrumentów finansowych do innej firmy inwestycyjnej i/lub transfer środków pieniężnych na rachunek Klienta.

WAŻNE INFORMACJE:

Transfer aktywów, o których mowa powyżej realizowany jest bez dodatkowych opłat. W przypadku powstania pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym biurem maklerskim.
  • telefonicznie: pod nr tel. +48 22 690 1111
  • lub
  • osobiście: w Punktach Usług Maklerskich
  • Nasi pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.