Biuro Maklerskie Banku Handlowego oferuje emitentom papierów wartościowych notowanych na GPW S.A. lub wybierającym się na giełdę pełnienie funkcji animatora emitenta. Zgodnie z Regulaminem GPW S.A. animatorem emitenta jest członek giełdy, który na podstawie umowy z emitentem zobowiąże się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego.

Wykonywanie funkcji animatora emitenta polega na stałym utrzymywaniu na rynku giełdowym ofert kupna i sprzedaży akcji przy zachowaniu określonego procentowego spredu. Dzięki tej usłudze zwiększa się liczba zleceń obecnych w karnecie, a przez to zachęca się innych uczestników rynku do zawierania transakcji. Szczególnie jest to istotne dla małych i średnich spółek notowanych na GPW.

Biuro Maklerskie Banku Handlowego oferuje emitentom warunki animowania analogiczne do wymogów określonych przez GPW w Warszawie w odniesieniu do animatora rynku.