Warto zadać sobie następujące pytania:

 • Ile wolnych środków i oszczędności potrzebuję na wypadek niezaplanowanych wydatków?
 • Czy chcę oszczędzać środki na kształcenie dzieci lub inne osobiste cele?
 • Czy chcę odkładać dodatkowe środki na emeryturę?
 • Czy przewiduję w przyszłości wydatki, do których chcę przygotować się już teraz?
 • Czy chcę odłożyć pieniądze na realizację swoich marzeń? Czy może pragnę po prostu powiększać swój kapitał?
Przegląd portfela i ckreślenie celów

Określenie celów

Punktem wyjścia przy podejmowaniu decyzji powinny być zawsze krótko-, średnio- i długookresowe cele inwestycyjne. Podczas rozmowy z Opiekunem Citigold wypracujecie strategię inwestycyjną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Określenie profilu ryzyka Citi Handlowy

Określenie profilu ryzyka

Choć określenie celów jest najważniejsze, należy także pomyśleć o poziomie ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować w związku ze swoimi inwestycjami. Specjalny formularz profilowania pomoże Opiekunowi określić Twój poziom ryzyka na podstawie szczegółowych kryteriów. Wyznaczone cele, długofalowość inwestycji oraz przyjęty poziom ryzyka stanowią podstawę Twojej całościowej strategii inwestycyjnej.

Wsparcie specjalistów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Inwestowanie na globalnych rynkach finansowych to niełatwe zadanie. Aby podejmować decyzje w sposób świadomy, zwykle potrzebujemy rzetelnego i fachowego wsparcia. Opiekun Citigold ma stały kontakt z naszym zespołem specjalistów inwestycyjnych, dzięki czemu może skutecznie wspierać Twoje decyzje portfelowe.

Znalezienie równowagi

Sukces inwestycji polega przede wszystkim na odpowiednio zdywersyfikowanym portfelu produktów opracowanym na podstawie kompleksowych prognoz analityków naszego banku, a także na dostosowaniu tego portfela do indywidualnych oczekiwań Klienta: celów inwestycyjnych, tolerancji ryzyka czy horyzontu inwestycyjnego.

Zachęcamy do utrzymania właściwej dywersyfikacji portfela przez cały okres inwestycji. W tym celu udostępniamy naszym Klientom modelowe i taktyczne portfele inwestycyjne, uwzględniające wymienione powyżej czynniki. Portfele modelowe pozwalają dobrać odpowiednie produkty i ułatwiają okresową weryfikację stanu portfela.

Strategiczne portfele modelowe w PLN

Rekomendacja pomoże dostosować alokację aktywów do indywidualnych preferencji oraz profilu inwestycyjnego przy użyciu jednego z portfeli modelowych.

Gotówka

Obligacje

Akcje

Unikający ryzyka

Celem jest ochrona kapitału oraz osiąganie stóp zwrotu z inwestycji na poziomie rynku pieniężnego.

Defensywna

Celem jest utrzymanie wartości portfela w średnim terminie oraz osiąganie regularnych dochodów z inwestycji powyżej poziomu stóp zwrotu charakterystycznych dla rynku pieniężnego.

Dochodowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanych lub znaczących spadków wartości portfela w średnim terminie. W pierwszej kolejności ważne jest wypracowanie stałych dochodów oraz w dalszej kolejności wzrostu wartości kapitału.

Wzrostowo - dochodowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanych lub znaczących spadków wartości portfela w średnim terminie. Ważne jest zarówno wypracowanie stałych dochodów, jak i wzrost wartości kapitału.

Wzrostowa

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji znacznych spadków wartości portfela w średnim terminie. Istotny jest wzrost wartości kapitału w czasie. Dopuszczalne jest wypracowanie stałych dochodów.

Agresywnego wzrostu

Celem jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu w dłuższym okresie przy jednoczesnej akceptacji znacznych spadków wartości portfela w średnim terminie. Istotny jest wzrost wartości kapitału w czasie.

Inwestor Profesjonalny

Inwestycje w specjalistyczne instrumenty finansowe, które mogą podlegać znacznym wahaniom wartości zainwestowanego kapitału, o niepewnej wycenie, ograniczonej płynności oraz/ lub bez praw do wykupu.

Wybór odpowiednich produktów

Po wyborze strategii inwestycyjnej przychodzi czas na jej skuteczną realizację. Na podstawie wydanej rekomendacji przedstawimy produkty inwestycyjne możliwe do wybrania w ramach przyjętej strategii. W Citi Handlowy oferujemy duży wybór produktów inwestycyjnych zarządzanych przez światowej klasy specjalistów.

Weryfikacja

 • Nasza rola nie kończy się na przygotowaniu optymalnego portfela inwestycji. I tym się wyróżniamy – zapewniamy stałe wsparcie Opiekuna przez cały czas trwania inwestycji.
 • Aby strategia inwestycyjna była właściwie realizowana, Twój Opiekun będzie kontaktował się z Tobą w celu dokonania oceny przebiegu inwestycji.
 • Fluktuacje rynkowe mają bezpośredni wpływ na stan i strukturę portfela każdego inwestora. Okresowa ocena pozwala na uniknięcie nadmiernego ryzyka, przekraczającego akceptowany przez Ciebie poziom. W razie konieczności pomożemy Ci przebudować portfel zgodnie z przyjętą wcześniej strategią inwestycyjną. Dzięki temu zyskujesz pewność, że Twoje inwestycje są realizowane zgodnie z założonym planem.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej: „Bank”) świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego wyłączenie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi oraz w zakresie produktów objętych tą umową (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, obligacje strukturyzowane). Działanie niezgodnie z Rekomendacją w zakresie produktów inwestycyjnych może oddalić Klienta od Rekomendowanego Taktycznego Portfela. Dostosowanie się do Rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych nie gwarantuje zwiększenia, utrzymania ani zmniejszenia wartości Portfela Klienta. Wysoki procent aktywów nieobjętych usługą doradztwa inwestycyjnego może uniemożliwić doprowadzenie Klienta do Rekomendowanego Taktycznego Portfela.

Usługa świadczona jest w sposób zależny, co oznacza, że:

 1. Bank nie jest objęty całkowitym zakazem przyjmowania świadczeń pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze świadczeniem usługi. Bank jest uprawniony do pobierania tych świadczeń, w tym wynagrodzenia od emitentów lub dostawców instrumentów finansowych objętych usługą, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach prawa;
 2. przedmiotem rekomendacji inwestycyjnych mogą być zarówno:
  a) wyłącznie instrumenty finansowe, których emitentami i/lub dostawcami są podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej co Bank (grupa Citi) jak też
  b) takie instrumenty oraz inne instrumenty emitowane i/lub dostarczane przez inne podmioty niż podmioty należące do Grupy Citi.

W ramach świadczonej usługi, po wydaniu rekomendacji inwestycyjnej Bank przekazuje Klientowi razem z dokumentem rekomendacji inwestycyjnej, również raport odpowiedniości, zawierający uzasadnienie przyczyn dla których rekomendacja jest odpowiednia dla Klienta.

W związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, Bank na podstawie wewnętrznych procedur oraz obowiązujących przepisów prawa ocenia zgodność produktów inwestycyjnych objętych usługą z potrzebami Klientów, na rzecz których świadczy usługę przy uwzględnieniu określonej grupy docelowej Klientów, a także zapewnia, aby produkty te objęte były usługą tylko wówczas, gdy jest to w interesie Klientów. Na potrzeby tej oceny Bank identyfikuje właściwą grupę docelową dla danych produktów inwestycyjnych objętych usługą. Bank opracowuje, wdraża oraz stosuje i poddaje przeglądowi funkcjonujące w Banku rozwiązania dotyczące świadczenia usługi celem zapewnienia, aby produkty inwestycyjne objęte usługą oraz dotycząca je strategia dystrybucji Banku, w ramach osobno świadczonych przez Bank usług, były odpowiednie dla grupy docelowej.

Produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym (dalej: „Produkty”) nie są depozytem, zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów powiązanych z lub zależnych od Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, których emitentem lub gwarantem jest Bank albo podmiot zależny od lub powiązany z Citigroup. W przypadku Produktów ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego. Znajdujące się w ofercie Banku Produkty nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z bankowych papierów wartościowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r.), ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny w przypadkach określonych przez ww. Ustawę, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość 30 000 EUR w złotych.

Produkty są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego, powinien wziąć pod uwagę występowanie ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nieuzyskania założonych przez Klienta zysków. Dotychczasowe wyniki produktów inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji finansowej należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa w produktach dostępnych poprzez Bank, ale także aktywa w innych instytucjach finansowych. Koncentracja aktywów, rozumiana jako wysoki udział danego produktu, produktów tego samego rodzaju, tego samego emitenta, czy też tej samej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym, może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do Produktów, ich emitentów, czy klas aktywów. Nie jest możliwe dokładne wskazanie poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych produktów, produktów poszczególnych emitentów lub klas aktywów odpowiedniego dla każdego inwestora. W celu omówienia ogólnej struktury portfela inwestycyjnego w Banku prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.

Podatki od przychodów z zysków kapitałowych (w tym z tytułu odsetek) obciążają Klienta. Bank pobiera w imieniu Klienta podatek albo zaliczki na podatek tylko wówczas, gdy obowiązek poboru takiego podatku wyraźnie wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa polskiego lub obowiązujących Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Bank nie jest podmiotem uprawnionym do interpretacji przepisów podatkowych ani do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu Ustawy o doradztwie podatkowym, dlatego powyższe informacje nie mogą być traktowane jako opinia podatkowa. W celu prawidłowej oceny konsekwencji podatkowych należy zasięgnąć opinii podmiotów posiadających stosowne uprawnienia albo wystąpić do właściwego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Bank informuje, że w zakresie określonym przepisami prawa nagrywa rozmowy telefoniczne i zapisuje korespondencję elektroniczną związaną ze świadczoną usługą. Bank dokonuje tych czynności nawet jeżeli w wyniku prowadzenia rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do zawierania transakcji lub składania przez Klienta zleceń dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą.