Bardzo Mocny Duet!


Skorzystaj z Usługi Doradztwa Inwestycyjnego i zyskaj 9% na 6-miesięcznej lokacie.

Oferta Specjalna dla nowych środków ważna do 30.12.2022.

Oferta łączy półroczną lokatę bankową 9% z inwestycją w fundusze w ramach Usługi Doradztwa Inwestycyjnego. Minimalna kwota zaangażowania to 100 000 PLN w ramach nowych środków, w podziale: maksymalnie 50% na lokacie; co najmniej 50% na zakup funduszy. Brak określonego minimalnego czasu utrzymania inwestycji.

Porozmawiajmy na temat Oferty Specjalnej

Wymagane zgody

Miasto Ulica Telefon
Warszawa Senatorska 16 +48 22 6577003
Warszawa al. Jana Pawła II 22 (Q22) +48 22 3248000
Wrocław Piłsudskiego 69 +48 71 7565000
Kraków Kilińskiego 2 +48 12 3479100
Katowice Roździeńskiego 1A +48 32 7910000
Poznań Roosevelta 22 +48 61 6106000
Łódź Ogrodowa 8 +48 42 2934400
Szczecin Malczewskiego 26 +48 91 8882100
Gdańsk al. Grunwaldzka 103A (Neptun) +48 58 7705101

Dlaczego inwestując w fundusze warto skorzystać z usługi Doradztwa Inwestycyjnego?

Usługa zapewnia Klientom profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, dopasowanych do własnych potrzeb i planów finansowych, przy uwzględnieniu akceptowalnego przez Klienta poziomu ryzyka. Klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów za korzystania z tej usługi.

Inwestujesz 100 000 zł w podziale na:

  • 50 000 zł na lokatę 9%
  • 50 000 zł na inwestycje w jednostki funduszu, przy czym inwestycja musi być zgodna z wydaną Rekomendacją Inwestycyjną.

WAŻNE INFORMACJE

Oferta Specjalna „Usługa Doradztwa Inwestycyjnego I Lokata- edycja III” obowiązuje do 30.12.2022.

Regulamin dostępny tutaj.

Oferta Specjalna jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego typu Citigold lub Citigold Private Client. Konto Osobiste Citigold/Citigold Private Client to rachunek płatniczy. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla rachunku płatniczego Konto Citigold/Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla Klientów indywidualnych na naszej stronie internetowej.

Nabywane przez Klienta za pośrednictwem Banku, produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, nie są:

  • depozytem,
  • zobowiązaniem,
  • gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów zależnych od i powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów inwestycyjnych, gdzie emitentem jest Bank albo podmiot powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Podjęcie decyzji o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym wiąże się z ryzykiem a w szczególności ryzykiem możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem decyzji, co wiąże się z możliwością nieuzyskania założonych zysków.

Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji Klienci powinni wziąć pod uwagę koncentrację aktywów.

Koncentracja aktywów oznacza duży udział produktu inwestycyjnego danego podmiotu lub emitenta, bądź danej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym.

Nie jest możliwe dokładne wskazanie konkretnego poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych produktów inwestycyjnych lub klas aktywów odpowiednich dla każdego Klienta. Koncentracja aktywów może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do instrumentów finansowych i ich emitentów.

Klient powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Dotychczasowe wyniki produktów inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.

Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego wyłącznie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi.

Usługa doradztwa inwestycyjnego świadczona jest przez Bank wyłącznie w ramach:

  • Jednostek Funduszy Inwestycyjnych, dla których Bank świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia, z wyłączeniem planów systematycznego inwestowania oraz indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (z późn. zm.) lub typów Jednostek Funduszy Inwestycyjnych w odniesieniu do których Klient nie uzyskał pozytywnego wyniku Oceny Wiedzy i Doświadczenia;
  • Obligacji Strukturyzowanych, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Banku, a których emitentami są podmioty należące do tej samej co Bank grupy kapitałowej (grupa Citi) lub inne podmioty nie należące do niej;

Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani zachęty do składania zleceń, dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Materiał nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie stanowi również rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych, „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Niniejszy materiał nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu art. 36 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.



Informujemy, że strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.