Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat

Większościowym i strategicznym akcjonariuszem Banku, posiadającym 75% udziałów w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Banku jest Citibank Europe Plc z siedzibą w Dublinie, Irlandia - spółka w ramach grupy Citi skupiająca zagraniczne inwestycje. Dodatkowo łączny udział funduszy zarządzanych przez Nationale Nederlanden PTE S.A. przekracza próg 5% udziałów w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Banku*.

Struktura akcjonariatu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Bank w strukturze Grupy Citi

Citibank Europe Plc częścią grupy Citi - największej globalnej instytucji finansowej na świecie, która jest obecna fizycznie w 95 krajach i terytoriach oraz wspiera swoich klientów w blisko 160 krajach i jurysdykcjach. Grupa Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, sektora publicznego i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich, bankowości transakcyjnej oraz zarządzania majątkiem.
Podmiotem dominującym w Grupie Citi jest amerykańska instytucja finansowa Citigroup Inc. Więcej informacji o Grupie Citi znajduje się na jej stronie internetowej

Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy Banku wynosił 522 638 400 zł i podzielony był na 130 659 600 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda. Bank nie emitował akcji uprzywilejowanych

Akcje Banku Handlowego i Citigroup w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej Banku

Zobacz tabelę

według stanu na 31.12.2022 roku