Zasady korzystania z serwisu

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad korzystania z Serwisu Internetowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej "Zasady"), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej "Serwis").

  1. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują a Bankowi lub podmiotom należącym do lub stowarzyszonym z Citigroup Inc. oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

    Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
  2. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Banku lub wykorzystywanych przez Bank za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.
  3. Bank oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
  4. Bank informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz, że nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym oferowania usług w zakresie czynności bankowych.
  5. Bank zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet.
  6. Zasady korzystania przez klientów Banku, będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, z Serwisu Bankowości Internetowej Citibank Online dodatkowo reguluje REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH.
  7. Zasady korzystania z serwisów bankowych służących do obsługi konkretnych produktów przez klientów Banku będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn.zm.) regulują dodatkowo odrębne regulaminy.