Witamy na Wirtualnym Seminarium na temat:

Finansowanie i leczenie poważnych zachorowań za granicą.

Webinarium odbędzie się środę, 22 maja 2024 r., godz. 20:15.
Wpisane hasło jest niepoprawne. Spróbuj raz jeszcze.
Wejdź

Ważne informacje


Materiały prezentowane podczas Wirtualnego Seminarium są prezentowanie jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani zachęty do składania zleceń, dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży produktów banku i papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne ekspertów biorących udział w Wirtualnych Seminariach. Bank informuje, że Wirtualne Seminaria o tej samej lub podobnej tematyce na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.

Konto Osobiste Citigold i Citigold Private Client to rachunek płatniczy. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Kont Osobistych typu Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na stronie Banku w zakładce dokumenty.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 działa jako agent ubezpieczeniowy wykonujący czynności agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

  • MetLife Europe Insurance Designated Activity Company,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
  • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
  • Europ Assistance SA - oddział w Irlandii,
  • Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna,
  • Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna.

Bank jest wpisany pod numerem 11120807/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klient ma możliwość sprawdzenia wpisu Banku do tego rejestru za pośrednictwem strony internetowej: Rejestr pośredników ubezpieczeniowych - wyszukiwarka podmiotów, KNF.

Bank w procesach sprzedaży i obsługi ubezpieczeń ochronnych stosuje zasady określone w "Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi" wydanej przez Związek Banków Polskich.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy/marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

W celu poznania ograniczeń i włączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela prosimy o zapoznanie się z OWU danego ubezpieczenia.

Możliwość zaproponowania zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w niniejszym materiale uzależniona jest od weryfikacji zgodności produktu z wymaganiami i potrzebami Klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, dokonanej na podstawie informacji uzyskanych od Klienta.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego wyłączenie Klientom, którzy zawarli z Bankiem umowę o świadczenie tej usługi oraz w zakresie produktów objętych tą umową (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, obligacje strukturyzowane). Działanie niezgodnie z Rekomendacją w zakresie produktów inwestycyjnych może oddalić Klienta od Rekomendowanego Taktycznego Portfela. Dostosowanie się do Rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych nie gwarantuje zwiększenia, utrzymania ani zmniejszenia wartości Portfela Klienta. Wysoki procent aktywów nieobjętych usługą doradztwa inwestycyjnego może uniemożliwić doprowadzenie Klienta do Rekomendowanego Taktycznego Portfela.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.

Spółce Citigroup Inc oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.