Usługi maklerskie

Klienci Citigold Private Client mogą skorzystać z kompleksowej oferty produktów i usług rynku kapitałowego, takich jak:

  • Success Doradztwo na rynku akcji zagranicznych.
  • Success Wsparcie maklera w zakresie analizy rynków akcji w kraju i za granicą.
  • Success Możliwość zakupu akcji na ponad 20 giełdach w Polsce i za granicą.
  • Success Transakcyjne platformy online oraz możliwość składania zleceń telefonicznie.

Dzięki świadczonej przez Bank maklerskiej usłudze przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, Klienci Citigold Private Client mogą być także obsługiwani bezpośrednio w oddziale Banku przez Dyrektora ds. współpracy z Klientem.

W ramach rachunku inwestycyjnego Klientom oferujemy:

Odroczony Termin Płatności

Możliwość zakupu papierów wartościowych bez pokrycia zlecenia - zapłata następuje dopiero w dniu rozliczenia transakcji.

Połączenie rachunku inwestycyjnego z rachunkiem osobistym

Możliwość integracji rachunku inwestycyjnego z rachunkiem osobistym. Środki pieniężne niezbędne do realizacji zleceń są automatycznie pobierane z rachunku osobistego, a gotówka dostępna na rachunku inwestycyjnym pochodząca ze zrealizowanych zleceń sprzedaży, wypłaty odsetek czy dywidendy automatycznie wraca na rachunek osobisty.

Zapewniamy wsparcie maklera z wieloletnim doświadczeniem, który:

  • Success przygotowuje spersonalizowane rekomendacje ze wskazaniem konkretnych akcji wybranych spółek
  • Success przygotowuje i prezentuje bieżące informacji dot. sytuacji rynkowej
  • Success redaguje poranny serwis informacyjny w formie komunikatów SMS
  • Success monitoruje aktywa Klienta w kontekście informacji rynkowych mogących mieć wpływ na ich wycenę
  • Success realizuje codzienne inwestycje według zasad wskazanych przez Klienta

Do korzystania z usług maklerskich za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. ( Bank) niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie przez Bank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych oraz umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego i wykonywanie zleceń Klienta przez Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A.(DMBH)

O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie DMBH oraz Banku nie mają charakteru depozytu bankowego, ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Papiery Wartościowe będące przedmiotem Zlecenia nabycia lub zbycia nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży instrumentu finansowego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez klienta zysków.

Dotychczasowe wyniki z inwestycji w instrumenty finansowe lub wysoka stopa zwrotu z danego instrumentu finansowego uzyskana w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków z instrumentów finansowych. W celu poznania głównych ryzyk związanych z usługami maklerskimi oferowanymi przez Bank Klient powinien zapoznać się z MIFID Broszurą informacyjną.

Podejmując decyzje inwestycyjne należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa w produktach dostępnych poprzez Bank ale także aktywa w innych instytucjach finansowych.

Koncentracja aktywów oznacza duży udział instrumentu finansowego danego podmiotu lub emitenta, bądź danej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. Koncentracja aktywów może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do instrumentów finansowych i ich emitentów co ma znaczenie dla dopasowania portfela inwestycyjnego do własnych celów inwestycyjnych oraz akceptacji poziomu ryzyka. W celu omówienia ogólnej struktury portfela inwestycyjnego oraz możliwych form dywersyfikacji wskazane jest omówienie tego z przedstawicielem Banku.

Documents

Nasi Doradcy Bankowi są dostępni:

Telefonicznie

Poprzez dedykowaną bankowość telefoniczną CitiPhone Citigold Private Client, gdzie służą pomocą w realizacji bieżących zleceń oraz w rozwiązywaniu ewentualnych problemów o każdej porze pod numerami telefonów: 22 692 22 00 lub 800 30 30 30

Osobiście

W Centrach Inwestycyjnych Citigold Private Client oraz oddziałach Citigold w całym kraju.

Znajdź odział

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z dedykowanym opiekunem Citigold Private Client.

Zaloguj się do Citibank Online