Otwarcie rachunku inwestycyjnego

W Punktach Przyjmowania Zleceń, zlokalizowanych w naszych oddziałach, dajemy Ci możliwość otwarcia rachunku inwestycyjnego w DMBH i jego obsługi w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych. Do Twojej dyspozycji jest również serwis telefoniczny CitiPhone oraz serwis internetowy DMBH.
Adresy Punktów Przyjmowania Zleceń dostępne są tutaj.

Automatyczne zasilanie rachunku

Możesz automatycznie zasilać rachunek inwestycyjny z konta osobistego oraz automatycznie przelewać nadwyżki środków z rachunku inwestycyjnego na konto osobiste. Dzięki temu składasz zlecenia nabycia papierów wartościowych z wykorzystaniem funduszy znajdujących się na koncie osobistym w naszym banku.

Obsługa przez Internet

Rachunkiem inwestycyjnym w DMBH możesz zarządzać przez serwis internetowy e-Promak+, dzięki któremu:

masz dostęp do notowań giełdowych online,
możesz składać zlecenia na GPW i BondSpot oraz śledzić proces ich realizacji,
masz dostęp do informacji o stanie rachunku inwestycyjnego, posiadanych walorach wraz z wyceną, transakcjach giełdowych oraz pełnej historii rachunku,
możesz tworzyć wykresy notowań giełdowych oraz wykonywać zaawansowane analizy techniczne w trybie online.

Citi Handlowy został wpisany do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i działa jako agent firmy inwestycyjnej - DMBH.

Citi Handlowy prowadzi działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją DFL/4040/18/I/11/1/2007/26 z dnia 13 listopada 2007 roku.

Dokumenty

Do korzystania z usług maklerskich za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A. ( Bank) niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie przez Bank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych oraz umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego i wykonywanie zleceń Klienta przez Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A.(DMBH)

O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe znajdujące się w ofercie DMBH oraz Banku nie mają charakteru depozytu bankowego, ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A., ani żaden z podmiotów zależnych lub powiązanych z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjnych ochrona kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.

Papiery Wartościowe będące przedmiotem Zlecenia nabycia lub zbycia nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.

Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży instrumentu finansowego powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom klienta i w związku z tym nie uzyskania założonych przez klienta zysków.

Dotychczasowe wyniki z inwestycji w instrumenty finansowe lub wysoka stopa zwrotu z danego instrumentu finansowego uzyskana w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków z instrumentów finansowych. W celu poznania głównych ryzyk związanych z usługami maklerskimi oferowanymi przez Bank Klient powinien zapoznać się z MIFID Broszurą informacyjną.

Podejmując decyzje inwestycyjne należy zwrócić uwagę na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając nie tylko aktywa w produktach dostępnych poprzez Bank ale także aktywa w innych instytucjach finansowych.

Koncentracja aktywów oznacza duży udział instrumentu finansowego danego podmiotu lub emitenta, bądź danej klasy aktywów w portfelu inwestycyjnym. Koncentracja aktywów może generować większe ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do instrumentów finansowych i ich emitentów co ma znaczenie dla dopasowania portfela inwestycyjnego do własnych celów inwestycyjnych oraz akceptacji poziomu ryzyka. W celu omówienia ogólnej struktury portfela inwestycyjnego oraz możliwych form dywersyfikacji wskazane jest omówienie tego z przedstawicielem Banku.

Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.