Citigold

Citigold

Citigold Private Client

Aby odebrać nagrodę za Rekomendację, Osoba Polecona powinna:

  • Otworzyć konto Citigold Private Client oraz wpłacić minimum 3 100 000 zł najpóźniej do ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia konta, jednak nie później niż do 30.04.2018r.
  • Przez 3 miesiące utrzymać na wszystkich rachunkach w Banku saldo minimum 3 000 000 zł. (trzymiesięczny okres musi rozpocząć się nie później niż w drugim miesiącu od otwarcia konta).

Jak polecić Klienta?

KROK 1

KROK1

Posiadasz konto osobiste lub kartę kredytową w Citi Handlowy. Informujesz nas któremu znajomemu chcesz polecić konto Citigold/ Citigold Private Client – wypełniasz poniższy formularz lub kontaktujesz  się ze swoim Opiekunem.

KROK 2

KROK2

Odbierasz nagrodę, gdy osoba, którą poleciłeś otworzy konto i spełni warunki Rekomendacji (szczegóły w regulaminie Oferty).

WPROWADŹ SWOJE DANE

DANE  OSOBY, KTÓRĄ CHCESZ POLECIĆ

  • Akceptuję regulamin Oferty Poleć Klientów Citigold i odbierz nagrody – edycja X

  • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Pełna treść klauzuli)

  • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że nabycie prawa do Nagrody za polecenie jest uwarunkowane zgodą Klienta Poleconego na udostępnienie mi informacji o Rekomendacji. W przypadku spełnienia pozostałych warunków Regulaminu Oferty” Poleć Klienta Citigold i odbierz nagrody – edycja X” Bank zwróci się do Klienta Poleconego o udzielenie takiej zgody. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Klienta Poleconego, którego dane osobowe przekazałem/przekazałam Bankowi w niniejszym formularzu, o nazwie i siedzibie Banku (Bank Handlowy w Warszawie S.A. przy ul. Senatorskiej 16), celu przekazania danych, którym jest Oferta Citigold, zakresie przekazanych danych (określone powyżej), prawie dostępu do tych danych.

Zamknji X

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Pełna treść klauzuli) Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Osoby Polecanej, której dane osobowe przekazałem/przekazałam Bankowi w niniejszym formularzu, o nazwie i siedzibie Banku (Bank Handlowy w Warszawie S.A. przy ul. Senatorskiej 16), celu przekazania danych (kontakt w sprawie oferty Banku), zakresie przekazanych danych (określone powyżej), prawie dostępu do tych danych, ich poprawiania i możliwości wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania przez Bank w wyżej wskazanym celu

Zamknji X